သၽွမ္းတြင္ အသိမ္းခံရ ေျမမ်ား အနက္ ဧက ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ျပန္လည္ ေပးအပ္ ျပည္နယ္ေၿမ အသုံးခ် ေရး ေကာ္မတီေျပာသၽွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အသိမ္းခံရ ေျမယာမ်ားအနက္ ဧက ၅ ေသာင္းေက်ာ္အား အစိုးရက ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သၽွမ္းျပည္နယ္ေျမအသုံးခ်မွုစီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတီကေျပာသည္။ေျမအသုံးခ်မွုစီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတီ၏ ေျမယာကိစၥ ေျဖရွင္းမွုႏွင့္ေျမမ်ားလႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ၿပီးစီးမွု အစီရင္ခံစာတြင္ သၽွမ္းျပည္နယ္အတြင္းျပန္လည္ စြန႔္လြတ္ သည့္ေျမဧရိ ယာေပါင္း ဧကငါးေသာင္း ခန႔္ရွိၿပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာေတာင္ သူမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္ ေသာေၿမ ဧရိယာေပါင္း ဧက ၂ ေသာင္းနီးပါးခန႔္ရွိေၾကာင္း ပါရွိ သည္ ။

ျပန္လည္စြန႔္လြတ္သည့္ ေျမမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္မွစီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိ သည့္ ေၿမ အျဖစ္ျပန္ လည္သတ္မွတ္ၿပီးမူလသိမ္းဆည္းစဥ္က စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားျဖစ္လၽွင္ သက္ဆိုင္ရာေတာင္သူ ထံျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္း သၽွမ္းျပည္နယ္လယ္ ယာစီမံ ခန႔္ခြဲေရးေကာ္မ တီအတြင္း ေရးမွူး ၊ ျပည္နယ္ေၿမ စာရင္းမွူး ဦးသိန္းဦး ကေျပာသည္။

" လယ္ယာေျမေတြျပန္ေပးလိုက္တာဟာ မူလပိုင္ရွင္ကေန ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳး နိုင္ေအာင္ ျဖစ္တယ္။ ေတာင္သူတခ်ိဳ႕က ျပန္လည္ရရွိတဲ့ေျမေတြကို ျပန္ေရာင္းစားလိုက္တယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အဲလိုမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး " ဟု ဦးသိန္းဦး ကေျပာသည္။

မူလသိမ္းဆည္းခဲ့စဥ္ကတည္းက စိုက္ပ်ိဳး ေျမမဟုတ္ပဲေျမလြတ္ ေျမရိုင္း ႏွင့္ အျခား ေျမမ်ားမွာ ဧကငါးေထာင္နီးပါးရွိၿပီး အဆိုပါေျမမ်ားကို ျပည္သူ႔ အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ႀကီးၾကပ္မွုႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ မွ စီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမမ်ား အျဖစ္ထားရွိေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

သၽွမ္းျပည္နယ္တြင္ အသိမ္းခံရလယ္ယာေျမမ်ားျပသနာ အမွုတြဲေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ လက္ရွိတြင္အမွုတြဲေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေ ၾကာင္း၊ စိစစ္ေျဖရွင္းဆဲအမွု ကိစၥေပါင္း ၆၆၈ မွုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဗဟိုေျမအသုံးခ်မွုစီမံခန႔္ခြဲ ေရးေကာ္မတီမွညြန္ၾကားလားေသာအမွုကိစၥမ်ား ၊ တိုင္ၾကား စာမ်ားအား သၽွမ္းျပည္နယ္ေျမအသုံးခ်မွုစီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ထား ေသာ အခ်က္ ရ ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္စီစစ္ေပးသည္ဟု သိရသည္။


ဆက္ဖတ္ရန္


ျပည္နယ္/တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္မွု ကန႔္ကြက္ခံရျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵျဖင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ရန္-ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္အား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ကန႔္ကြက ္လိုက္ပါသည္။ဂ်ဴလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုက လက္ရွိ ဥပေဒပါ အခ်က္အားျပင္ဆင္ရန္ သေဘာဆႏၵရွိခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးစလုံးမွ ကန႔္ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္ ေအာင္ေက်ာ္နိုင္က -“ကမၻာ့နိုင္ငံတိုင္းဟာ မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ့ ျဖစ္တည္မွု လူမ်ိဳးကိုးကြယ္ရာဘာသာေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး မိမိ တို႔နိုင္ငံနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကိုသာ ေရးဆြဲထားတယ္ဆိုတာေပၚလြင္ထင္ရွားပါ တယ္။ ဒီကေန႔ အခ်ိန္ဟာ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြး ေႏြးၿပီး ေနာက္မွာလည္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး ေတြက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ေတြရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ အညီ တင္ေျမာက္မယ္ ေရြးခ်ယ္ ခန႔္အပ္ မယ္ဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ေနရာေဒသေတြမွာ အဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ့ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမွုေတြေၾကာင့္ မၽွတမွုမရွိတဲ့ ေရြးခ်ယ္မွုေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ စည္းလုံး ညီညြတ္မွု ၿပိဳကြဲၿပီး ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မွုေတြရွိ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ အညီ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲကသာ ခန႔္အပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အတိုင္း ဆက္လက္ထားရွိဖို႔ ဆႏၵျပဳလိုပါတယ္။ ”  ဟု ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားမွာ သမၼတ၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္သာ ေရြးခ်ယ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ ၄င္း၏ စိတ္ဆႏၵရွိပါက တင္ေျမႇာက္ ခြင့္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာန အႀကီးအမွူးသည္ ရာထူးအေလ်ာက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွူး ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ၄င္းမွာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိ သျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ျပသနာကိုျပန္ၾကည့္ပါက တိုင္းရင္း သားမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ တန္းတူအခြင့္ေရးမ်ားအတြက္ လက္နက္စြဲကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ေဒသအား မိမိတို႔မွ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာလည္း အခရာက်သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။

ယခုေဆြးေႏြးမွုမွာ ေဆြးေႏြးမွုသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားက မူလအတိုင္း သာထားရွိရန္ ကန႔္ကြက္မွုမ်ားေၾကာင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္လည္းရွုံးနိမ့္ရန္ ေသခ်ာ သ ေလာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟု သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာခြင့္ရ စိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား တန္းတူအခြင့္အေရးစသည့္ က႑မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္ဟု လည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

“အခုျပန္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ဘာမွအဆင္သင့္ မျဖစ္ဘူး။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက တခ်ိဳ႕ေတာင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိစၥကို ေထာက္ခံတာ ေတြ႕ ရတာ။ အခု ေဆြးေႏြး ၿပီးသေလာက္ျပန္သုံးသပ္ရရင္ ဘာမွ ေရေရရာရာ ျပင္ဆင္ဖို႔ မရွိေသးတဲ့ အတြက္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ေလာက္ ဆက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။”   ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ယင္းအျပင္   ပန္ဆန္းတြင္   ညီလာခံမွ  ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ  ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ ဟူသည့္ အခ်က္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ခက္ခဲေနသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေႏွာင့္ေႏွးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စိုင္းလိတ္က သုံးသပ္သည္။

ဂ်ဴလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မွုအတြက္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမွုမ်ားတြင္ သၽွမ္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါ၀င္  ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးမွ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္ ၄၃ ခ်က္အား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တခ်က္မွ မျပင္ရန္ ကန႔္ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ကို အသုံးျပဳၿပီး ျပင္ဆင္ရမည့္ ပုဒ္မမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ရ၅ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမွုျဖင့္သာျပင္ဆင္နိုင္ သျဖင့္ ဥပေဒအရဆိုလၽွင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။


ဆက္ဖတ္ရန္


ထိုင္း နယ္စပ္ရွိ ၀ တပ္စခန္းႀကီး ၇ ခု ႐ုပ္ေပးရန္ ျမန္မာ စစ္တပ္ထံ ထိုင္း ေတာင္းဆို၂၀၁၅ ဂၽြန္ ၃၀ ရက္ သၽွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္ျခား ေကာ္ မတီမ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရာ တြင္ ထိုင္းနယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚ ရွိ ၀ တပ္ စ ခန္း ၇ ခု တပ္ဆုတ္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို ထိုင္းအာဏာပိုင္က ေတာင္းဆိုလိုက္ သည္။သုံးလတႀကိမ္ လုပ့္ေလ့လုပ္ထရွိသည့္ အဆိုပါ ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္ျခားေကာ္မတီ အစည္း အေဝးတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လာသည့္ မွုခင္းကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥ၊ နယ္စပ္မ်ဥ္းကိစၥ၊ လူကုန္ကူးကိစၥ အပါဝင္ စစ္ေရးတင္းမာေနသည့္ ၀ တပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္ၾကား စစ္ေရးအေျခအေန ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထိုင္းနယ္စပ္ ခ်င္းမိုင္ခရိုင္ႏွင့္ ကပ္လၽွက္ရွိေနသည့္ ၀ တပ္စခန္း ၇ ခုအား ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္ဟု ထိုင္းနိုင္ငံ မတိခၽြန္း သတင္းစာက ေရးသားသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကေန ၀ နဲ႔ အစိုးရ ၾကား စစ္ေရးတင္းမာမွုကိုေမးျမန္းတယ္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္ မလြယ္ဘူး။ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္က ထိုင္းေကာ ထိတယ္။ ျမန္မာျပည္ထဲက စစ္ေျပး ေတြဒီဘက္ ကို အကုန္ေရာက္လာမယ္။ နယ္စပ္မွာ တိုက္ပြဲမျဖစ္ ဖို႔ ၀ ေတြ ဖယ္ေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ေတာ့ သူတို႔လဲ လြယ္လန္းမွာ ရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႔ တပ္စခန္းကို ဖယ္ေပးဖို႔ တုန႔္ျပန္တယ္။ ဖယ္မယ္ မဖယ္ဘူးဆိုတာေတာ့မသိဘူးေလ၊ သူတို႔လဲ အထက္ကို တင္ၿပ မယ္။ က်ေနာ္တို႔လဲ အထက္ကို  တင္ျပမယ္။” - ဟု အမည္မေဖၚလိုသည့္ ထိုင္းလုံျခဳံ ေရး အရာရွိႀကီး တဦး ကေျပာသည္။

ခ်င္းမိုင္ခရိုင္ ဝိန္းဟဲန္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ေနထိုင္သည့္ ဦးခြန္းေဆက - ပိန္းလုံ၊ လတ္တိုင္ ဘက္ မွာ ဘဲ ႏွစ္ခု - သုံးခု ရွိတယ္။ လြယ္ေထြ႕ဘက္၊ ေနာင္အြတ္ ဘီပီဝမ္းဘက္မွာေကာဘဲ ၀ တပ္ စခန္းေတြရွိတယ္ေလ - ဟု ေျပာသည္။

ယခု ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္ျခားေကာ္မတီ ေတြ႕ဆုံမွုသည္ ၈၃ ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းအစိုးရ ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက ‘ထိုင္း- ျမန္မာ နယ္ျခားေကာ္မတီ’ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ TBC အစည္းအေဝးကို ၃ လတႀကိမ္  ၊ တိုင္းအဆင့္  RBC အစည္းအေဝးကို ၆ လ တႀကိမ္၊ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္  JBC  ကို ၁ ႏွစ္ ၁ ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေလ့ရွိသည္။

ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္ျခားေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထားတကဲ့သို႔ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္လဲ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္ျခားေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ယခုကဲ့သို႔ မၾကာခဏေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ေလ့ရွိပါသည္။


ဆက္ဖတ္ရန္


ဝ ကို အစိုးရ တပ္မေတာ္ တကယ္ တိုက္နိုင္ မွာလားသၽွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း ထိုင္း - သၽွမ္းျပည္နယ္စပ္ တလႊားမွာ အစိုးရတပ္မေတာ္ နဲ႔ ဝ ျပည္ေသြး စည္း ညီညႊတ္ေရးတပ္ေတာ္ တို႔ သစ္ျပႆနာေၾကာင့္ေတြ႕ဆုံေျဖရွင္းမွု ေျပလည္သြားၿပီ။ စစ္ေရးတင္းမာ မွုေျပေလၽွာ့သြားၿပီ- စသျဖင့္သတင္းေတြ ထြက္ေနေပမယ့္ လက္ေတြ႕က မီးခဲျပာဖုံး ႀကိမ္မီးအုန္း သလို အခ်င္းခ်င္း လက္သီးဆုတ္ အိပ္ကပ္ဖုံး အျပဳံးမ်က္ႏွာနဲ႔ ဟန္ေဆာင္ဆက္ဆံေနၾကတယ္ဆိုရင္ လည္းမွားမယ္ မထင္ ပါဘူး။

 ၀ ျပည္ေသြးစည္ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရတပ္မေတာ္

သစ္ခုတ္မွုျပႆနာေၾကာင့္ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ရဲ့ လူ ၁၆ ေယာက္၊ သစ္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ခန႔္ကို ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ လူ ၁၆ ေယာက္ထဲမွာ ၆ ေယာက္က တ႐ုတ္ ျပည္က တ႐ုတ္လူ မ်ိဳးလို႔ အစိုးရက စြပ္စြဲထားပါတယ္။ သစ္ေရာလူပါ ျပန္ရဖို႔ ေတာင္းဆိုေပ မယ့္ အစိုးရဘက္က ျပန္ေပး တဲ့အတြက္ ဝ တပ္ဖြဲ႕က အင္အားျဖည့္ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္က  နားထင္ကိုတံေတြးဆြတ္ ခံလိုက္ရသလို အမ်က္ေတာ္ ရွသြားပုံရတယ္။

ကိုယ္ေမြးတဲ့ေမ်ာက္ကိုယ့္ကိုျပန္ေျခာက္ဆိုသလို တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ဝ ကို ေနျပည္ေတာ္ ဆင့္ေခၚၿပီး ရာဇသံေပးလိုက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

(၁) အခ်က္ ျပန္ေပးမယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့သစ္တန္ခ်ိန္ ကိစၥလည္း ျပန္ေပးေတာ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊

(၂) ဖမ္းထားတဲ့အဲဒီတ႐ုတ္  ၆ ဦးကိုလဲ ျပန္လႊတ္မွာမဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံေတာ္ တည္ဆဲ ဥပေဒနဲ႔ အညီ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးသန္းေရႊမဟုတ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ အတြင္း မွာေနထိုင္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ကိုအာခံလို႔မရေၾကာင္း၊ ဒီ့အတြက္ ထိုက္တန္တဲ့ အေရးယူမွု ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဝ တပ္ဖြဲ႕ကို ေျပာၾကား လိုက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္လားေတာ့မသိဘူး။ သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ကေလာၿမိဳ႕အေျခစိုက္ တပ္မ ၅၅ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းေတြကို စုစည္းၿပီး ဂၽြန္ ၂၇ ရက္ေန႔က သံလြင္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းဆတ္ ခရိုင္ မိုင္းတုံ ၿမိဳ႕နယ္ ထိုင္းနယ္စပ္ ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ ေဒသဘက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ လိုက္ပါတယ္။ စစ္ကားႀကီး ၅၀ ေက်ာ္က လူသူ လက္နက္ႀကီး ေတြ နဲ႔အတူ ေရေပၚ လၽွပ္ေျပးေမာ္ေတာ္ စပစ္ဘုတ္ေတြလဲ ယူေဆာင္ လာတယ္လို႔ မ်က္ျမင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဂၽြန္လဆန္းပိုင္း ျပႆနာ စတင္လာကတည္းက တပ္ခ်ထားတဲ့ေနရာတခ်ိဳ႕ ႏွုတ္ထြက္ ျခင္း မရွိေသးတာကလြဲလို႔ ၀ ဘက္ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား လွုပ္ရွားတာ မရွိေသးပါဘူး။ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ဦးေအာင္ျမင့္ကလဲ မီဒီယာေတြကို စစ္ေရး တင္းမာ ေနမွုကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ဘဲ ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မိုင္းတုံသား စိုင္းန က “တင္းမာေနတဲ့အေနအထား ဘယ္အဆင့္ရွိေနလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔လဲ မသိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ မိုင္းတုံၿမိဳ႕တြင္းေတာ့ ပုံမွန္သြားလာေနတာဘဲ။ တခုေတာ့ရွိတယ္ စရဖ အႀကီး အကဲ တဦးက က်ေနာ္တို႔ကို ေနာက္သလိုလို လာေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ပုန္းဖို႔ ခံတုတ္က်င္းတူး ထားေတာ့။ အလား အလာမေကာင္းဘူး- လို႔ ေျပာတယ္” - ေျပာပါတယ္။

၀ အရာရွိ အိုက္ေစာ က - အစိုးရ တပ္ဘက္က စစ္ေရးေတြ ျပင္ဆင္ေနတယ္။ လားတပ္ေတြ အင္အား ျဖည့္ ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အကုန္ၾကားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကေတာ့ အထက္အမိန႔္ဘဲ။ ဆုတ္ဆိုဆုတ္ ေပါ့။ အခုက ဆုတ္မိန႔္ ေပးမထားဘူး။ ေနရာ ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိေနတုန္းဘဲ။ ပုံပါက်င္ - မိုင္းဟန္ - မိုင္းတုံလမ္း ကင္းခ် စစ္ေဆးတာေတာ့ ႏွုတ္လိုက္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဗမာတပ္က အင္အားျဖည့္လာ ေနတာၾကားေတာ့ စိတ္မခ်ရဘူးေလ ခ်ဆိုခ်ဘဲေပါ့ - ဟုေျပာပါတယ္။

၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ဟာ - လူအင္အားရွိတယ္၊ ေငြရွိတယ္၊ လက္နက္ အျပည့္အစုံ ရွိတယ္။ သံခ်ပ္ကာ ကားေတြရွိတယ္။ ေလယာဥ္ ပစ္ ေသနတ္ေတြ ရွိတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုက္ ရဟတ္ယာဥ္ ေတြ လဲ ရွိတယ္လို႔ သတင္း ထြက္ေန ပါေသးတယ္။ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ နိုင္ငံလည္း အျပည့္အ၀ ရွိတယ္ - ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေန အင္အားသုံး တိုက္ခိုက္ လာမယ္ဆိုရင္ မိမိနယ္ေျမေဒသ ကာကြယ္ဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတယ္လို႔ ရဲဝံ့စြာ ေျပာၾကားလာတာ ျဖစ္ပါ တယ္။

၀ တပ္ဖြဲ႕ဟာ ၁၉၈၉ အပစ္ရပ္တဲ့ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရ နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ခြန္ဆာ ဦးေဆာင္တဲ့ မုန္းတိုင္း တပ္မေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အတူ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂ နဲ႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကလဲ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ဦးေဆာင္တဲ့ သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ကို အင္အားအလုံးအရင္းနဲ႔ တက္တိုက္ေသာ္လည္း အရွုံးမလွ နဲ႔ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရပါတယ္။

ထိုစဥ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန႔္က သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ထံကေန ရတဲ့ တပ္စခန္းအားလုံး ၀ တပ္ဖြဲ႕ကိုေပး မယ္၊ အေျခစိုက္နိုင္တဲ့ေနရာအားလုံး ၀ တပ္ဖြဲ႕နဲ႔ တပ္မိသားစုဝင္ေတြ ေနခြင့္ ေပးမယ္လို႔ ကတိကဝတ္ ျပဳ ထားတာကို အေၾကာင္းျပၿပီး ထိုင္းနယ္စပ္မွာ ရွိတဲ့ နယ္ေျမေတြ ကို ေျမာက္ပိုင္း ၀ နယ္တြဲၿပီး တည္းျခားျပည္နယ္ထူေထာင္ လိုတာျဖစ္ ပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စစ္အစိုးရရဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာင္းလဲေရး ဖိအားေပး ခံခဲ့တဲ့ အခ်ိန္က တႀကိမ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က တႀကိမ္ ေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္တို႔ တပ္႐ုပ္ျပန္ဖို႔ ဖိအားေပးခံရတဲ့ အခ်ိန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ နဲ႔ စစ္ေရး တင္းမာခဲ့ ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိပ္တိုက္တဲ့ အဆင့္မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။

လက္ရွိ အေန အထားကလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ မေျဖရွင္းနိုင္ရင္ ၀ တပ္နဲ႔ ျမန္မာ တပ္ပူးေပါင္း တိုက္ ခိုက္မွုကိုခံခဲ့ရဖူးတဲ့ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ကလဲ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္လူထုကို အကာကြယ္ေပးဖို႔ အသင့္ ျပင္ဆင္ ထားတယ္လို႔ ခိုင္လုံတဲ့သတင္းက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရ ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး တဦးကေတာ့ - ျမန္မာ့ တပ္မ ေတာ္ မွာ စစ္သည္အင္အား ၅ သိန္းရွိတယ္။ ၅၀၀၀ ေလာက္ထိုးေကၽြးလိုက္ရင္ UWSA ၀ တပ္ဖြဲ႕နယ္ေျမအားလုံး ကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ ေလာက္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။
၀ တပ္ဖြဲ႕မွာေတာ့ ေတာင္ပိုင္းထိုင္းနယ္စပ္ အမွတ္ ၁၇၁ စစ္ေဒသ လက္ေအာက္ခံ တပ္မဟာ ၅ ခု၊ ေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္မွာ ပန္ဆန္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အထူး တပ္မဟာ အပါအဝင္ တပ္မဟာ ၄ ခု ရွိပါတယ္။

UWSP ဥကၠဌႀကီး ေပါက္ယူခ်မ္း ဦးေဆာင္ေနတဲ့ လက္ရွိ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရး တပ္မ ေတာ္ တြင္ တပ္မဟာ ၉ ခု ရွိေၾကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္း ဝ နယ္ ၅ ခု၊ ေျမာက္ပိုင္း ဝ နယ္ ၄ ခု၊ တပ္မ ဟာ တခုလၽွင္ အင္အား ၂၅၀၀ မွ ၃၂၀၀ အထိရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔စစ္ တပ္မဟာလည္းရွိေသးေၾကာင္း ပန္ဆန္း ဌာနခ်ဳပ္ ၀ အရာရွိ ႀကီး တဦးက ေျပာပါသည္။

ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ရဲ့  ေျမာက္ပိုင္း ဝ နယ္မွာဆိုရင္ တပ္မဟာ ၃၁၈ ၊ တပ္မဟာ ၄၁၈ ၊ တပ္မဟာ ၄၆၈ မိုင္းေပါက္ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕တပ္မဟာသစ္ ၆၁၈ အျပင္ ေတာင္ပိုင္း ဝ နယ္ အမွတ္ ၁၇၁ စစ္ေဒသတြင္မူ တပ္မဟာ ၇၇၂၊ ၇၇၅၊ ၇၇၈၊ ၅၁၈ ႏွင့္ ၂၄၈ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုတဝွမ္းလုံးမွာ ၾကည္းတပ္စစ္တိုင္းႀကီး ၁၄ ခု အနက္ သၽွမ္း ျပည္ နယ္အတြင္းမွာ ၄ ခု။ စစ္တိုင္းတခုလၽွင္ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း ၄၅ ရင္းကေန ၅၀ ရင္း အထိရွိ ပါတယ္။ ေဆးတပ္၊ အဂၤ်င္နီယာတပ္၊ သံခ်ပ္ကာတပ္၊ အေျမာက္တပ္၊ ေထာက္ပံ့တပ္… စတဲ့တပ္ေတြ မပါဝင္ေသးပါဘူး။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ဟာ ၁၉၈၉ ခုက ပထမ အႀကိမ္ အပစ္ရပ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာသည့္တိုင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ပဏာမအဆင့္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုး ထားတဲ့ အင္အားႀကီး အဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ဆက္ဖတ္ရန္


လႊတ္ေတာ္ အမတ္အား တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ပုဒ္မ ရွမ္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြးဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္  ပုဒ္မ ၃၉၆ (ခ) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းျခင္း ပုဒ္မႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ေတာ္သည့္ ရာခိုင္ႏွုန္းကို တိုးျမင့္ၿပီး အဆိုပါပုဒ္မအား ဆက္လက္ထားရွိရန္ သၽွမ္းတိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးမွ ဂၽြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းဝါႏု


ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပယ္ဖ်က္ရန္တင္ျပထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားတာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ဆိုင္ရာ ပုဒ္မႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ထားရွိရန္ သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းဝါႏုမွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘အေျခခံ ဥပေဒကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ၀န္ႀကီးနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ကို လႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲျပစ္တင္လို႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း တင္ေျမာက္ထားတဲ့ ျပည္သူေတြက မႀကိဳက္မႏွစ္သက္ရင္ ျပန္လည္ ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ဆိုတာ ရွိသင့္တယ္။ မဏ္႑ိုင္ ၃ ရပ္အျပန္လွန္ ထိန္းေက်ာင္းနိုင္ဖို႔ အတြက္ ျပည္သူကလည္း အေရးႀကီးလို႔ ျပည္သူရဲ့ အခြင့္ေရး မဆုံးရွုံးရေအာင္လို႔ပါ။ ၁ ရာခိုင္ႏွုန္းဆိုတာ နည္းေနရင္ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ ၅ ရာခိုင္ႏွုန္း သို႔မဟုတ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းလို႔ ျပင္ဆင္သင့္တယ္’ ဟု ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းဝါႏုက ေျပာသည္။

လက္ရွိ က်င့္သုံးေနသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ (ခ) တြင္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ မူလ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး  ၁ ရာခိုင္ႏွုန္း တိုးပါက တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းပုဒ္မကို အသုံးျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား  တာဝန္မွ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုမွု အမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီး ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ၁ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ နည္းလြန္းေနသည့္အတြက္ ဥပေဒအား ထပ္မံျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္  နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲၿပီးပါမွ အဆိုပါ ပုဒ္မအား အသုံးျပဳရန္ ယခင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္မွ တင္သြင္းလာသည့္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး မူၾကမ္းတြင္ အဆိုပါ ပုဒ္မအား ပယ္ဖ်က္ရန္ ဆိုၿပီး ပါရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းပုဒ္မႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဂၽြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္မူ ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ မရွိခဲ့ေပ။

ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ကို သုံးၿပီး ျပင္ဆင္ရမည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၃ ရက္ၾကာေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္အပတ္တြင္ အဆိုပါ ပုဒ္မမ်ား ျပင္မျပင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) အရ ယင္းႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရ၅ % ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္နိုင္သျဖင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံမွု ရရွိရန္ လိုအပ္ေနသည္။


ဆက္ဖတ္ရန္


ရပ္ကြက္ လုံျခဳံေရး အတြက္ မူစယ္ လူငယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ သားမ်ား မူးယစ္ ေဆးဝါး စုေပါင္း တိုက္ဖ်က္သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူစယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ရပ္ကြက္တြင္ လူထုလုံျခဳံေရးအတြက္ရည္ရြယ္ကာ ေဒသတြင္းလူငယ္ ႏွင့္ရပ္ကြက္သားမ်ားစုေပါင္းကာ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူ မ်ားအား ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသတြင္း သတင္းအရ သိရသည္။  


ဂၽြန္လ ၃၀ ရက္ ယေန႔မနက္ပိုင္းက အင္အား ၂၀ ေက်ာ္ရွိလူငယ္ႏွင့္ရပ္ကြက္သားမ်ားက ေတာင္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ (မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္သုံးစြဲသည့္လမ္းအတြင္း) ရွင္းလင္းေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရပ္ကြက္သားတဦး ျဖစ္သည့္ လုံးစိုင္းက ေျပာသည္။

“ရပ္ရြာထဲမွာ မူးယစ္ေဆးေရာင္းတဲ့လူေတြ မူးယစ္ေသာက္သုံးတဲ့လူေတြမ်ားလာတယ္။ ဒီမနက္ မူးယစ္ေဆးေရာင္းတဲ့အသည္ ၂ သည္ ၃ သည္ ဖမ္းမိပါတယ္။ ယာဘေတြေရာ ဘိန္းျဖဴေတြေရာ။ အခုေတာ့ သူတို႔ေတြကို ၀မ္နင္ေပး ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ မူးယစ္ေဆး မေရာင္းဖို႔။ ေရာင္း မယ္ဆိုရင္လည္း ေပါက္စန္း(ေတာင္ရပ္ကြက္)ထဲ လာ မေရာင္းဖို႔ေပါ့။ ပစၥည္းေတြကိုေတာ့ က်ေနာ္ တို႔ သူတို႔ေရွ႕မွာဘဲ မီးရွို႔ဖ်က္ဆီးလိုက္ပါတယ္ ” - ဟု လုံးစိုင္းက ေျပာသည္။

ယခုတေခါက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူးယစ္ရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕၏ စီမံကိန္းကို ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္ ႏွင့္ရဲမ်ားအား အသိေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ လူငယ္ထုႏွင့္အတူရပ္ကြက္တြင္း ကခ်င္၊ သၽွမ္း လူထု၊ လူပ်ိဳေခါင္း၊ ယဥ္ေက်းမွု အဖြဲ႕တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ရွင္းလင္းေရးစီမံကိန္း လူအင္အားနည္း ေနေသးသျဖင့္ မူးယစ္လက္သည္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို လက္လႊတ္ထားလိုက္ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ရွင္းလင္း ေရးကို ဆက္တိုက္လုပ္သြားဖို႔ရွိေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူလူငယ္ တဦးျဖစ္သည့္ စိုင္းလိတ္က ေျပာ သည္။    

“အခုက်ေနာ္တို႔လူအင္အားနည္းေနေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို သတိေပးတဲ့အေနနဲ႔ဘဲ ရွိေသး တယ္ေလ။ ေနာက္တခုက သြားရမယ့္ေနရာကလည္း မတူဘူး။  တကယ္ဖမ္းမယ္ဆိုမွ အင္အား မ်ားမ်ားသုံးမယ္”  - ဟု စိုင္းလိတ္က ဆိုသည္။

မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးလွုပ္ရွားမွုတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရပ္ကြက္သားတဦးျဖစ္သည့္ ကိုေနာ္ဂ်ာက -
“ရပ္ကြက္နားတဝိုက္မွာ မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္တဲ့သူေတြ ေသာက္သုံးတဲ့သူေတြက လမ္းေဘးမွာ ဘဲ ထိုးၿပီးေရာင္းဝယ္ ရွူေသာက္ေနၾကတာ ေပၚေပၚထင္ထင္ရွိလာေတာ့ ရပ္ကြက္သားေတြအေနနဲ႔ ေနရထိုင္ရတာ အဆင္အေျပဘူးေပါ့ေနာ္။  ရပ္ကြက္လူထုကို မထီမဲ့ျမင္ လုပ္ေနသလိုျဖစ္ေန တယ္။ က်ေနာ္တို႔ လုံျခဳံမွုအတြက္လည္း စိုးရိမ္ရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လူငယ္ေတြ သားသမီးေတြ အတြက္လည္း မေကာင္းဘူး။ ဒီလို ပတ္ဝန္းက်င္ထဲမွာ က်င္လည္ေနရတာ သူတို႔ အနာဂတ္ အတြက္ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကြင္းဆင္းရွင္းလင္းတာ မရွိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လူထုကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ေနရတယ္။ က်ေနာ္တို႔အားလုံး လက္တြဲ ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္မွဘဲ ေအာင္ျမင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”  - ဟု သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အား ရွင္းျပပါ သည္။

တဖက္တြင္လည္း မူစယ္ၿမိဳ႕ရွိ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားအား HIV ပိုးမကူးစက္ေအာင္၊ ေဆးေသာက္ သုံးသူေတြ ေဘးကင္းေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတခုျဖစ္သည့္ (MANA) မာနာအဖြဲ႕က ေဆးထိုးအပ္အျပင္ အစားအေသာက္အတြက္ အနည္းအက်ဥ္းကူညီေပးေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ေဆးသုံးသူမ်ားက ေဆးထိုးအပ္မ်ားကို လမ္းေဘးႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ားထဲတြင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လႊင့္ပစ္ထားသျဖင့္ ေဒသတြင္းလူထုႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္တခုျဖစ္ေနေၾကာင္း လူငယ္မိဘမ်ားက ေျပာပါသည္။  

တ႐ုတ္နယ္စပ္ မူစယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး လြန္စြာေပါမ်ားလာသည္ႏွင့္အမၽွ    တ႐ုတ္၊ သၽွမ္း၊ တအာင္း  လူငယ္၊ လူရြယ္အျပင္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္မ်ား အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားပါ  ဘိန္းျဖဴ၊ ယာဘ၊ အိုက္စ္ ႏွင့္ အျခားမူး ယစ္ေဆးဝါးမ်ား  သုံးစြဲကာ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္စီးေနၾက ေၾကာင္း၊  ထိုေဒသအတြင္း ယာဘေဈးႏွုန္းမွာ WY စာတမ္းပါ ပန္းေရာင္ေဆး ျပားတျပား ၁၅၀၀ က်ပ္၊ WY ပထမတန္း ၂၅၀၀ က်ပ္ ၊ X တံဆိပ္တျပား ၂၅၀၀ က်ပ္၊ ၈၈၁ တံဆိပ္တျပား ၂၀၀ က်ပ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းကလည္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ေကာင္းဆာရပ္ကြက္တြင္ ရပ္ကြက္လုံျခဳံေရး အဖြဲ႕က မူးယစ္ေဆးေရာင္းသည့္ ျပည္သူ႔ရဲ ၂ ဦးအား ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။


ဆက္ဖတ္ရန္


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates